Gerards & Loefen RoermondKLACHTENFORMULIER

Klachtenregeling Gerards & Loefen.

Inleiding

Gerards & Loefen hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan.
Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten.
Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.
Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen.
Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met de heer P.F.M. Gerards RA RB*.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen.
Dit kan via het formulier dat u via ons secretariaat kunt opvragen; u kunt het ingevulde formulier daarna verzenden ter attentie van de heer P.F.M. Gerards RA-RB.
Overigens kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan een van onze medewerkers.
Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wil laten behandelen via de officiële klachtenprocedure.
De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen; u ontvangt hiervan twee kopieën.
We verzoeken u één exemplaar ondertekend te retourneren.

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt:
De heer Gerards RA RB zal uw klacht zo spoedig behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen.
Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen.
In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen.
Ook kunt u om een nadere toelichting of om verdere informatie worden gevraagd.
Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen twee weken af te handelen.
Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure.
Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke mededeling omtrent de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd.
Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.
In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties.
Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen.
Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer.
U geeft ons hiermee immers een tweede kans.
U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

De heer Mr. Drs. P.F.M. Gerards RA RB van Gerards & Loefen

* De heer P.F.M. Gerards RA RB, is bij Gerards & Loefen aangewezen als verantwoordelijke voor de kwaliteitsaspecten van de organisatie, en uit dien hoofde ook het 1e aanspreekpunt voor de behandeling van klachten.Klokkenluidersregeling Gerards & Loefen.

Gerards & Loefen RoermondKLOKKENLUIDERS REGELING

Klokkenluidersregeling Gerards & Loefen.

Inleiding

Gerards & Loefen hecht waarde aan een goede klachtenregeling met een zorgvuldige en vertrouwelijke afhandeling van de gemelde klachten.
In dit kader is Gerards & Loefen van mening dat ook medewerkers en personen van buiten de organisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde moeten kunnen stellen.
Iemand die gebruik maakt van deze klokkenluidersregeling kan de melding anoniem doen bij de vertrouwenspersoon van Gerards & Loefen.

Begrippen
In deze regeling worden de volgende begrippen gebruikt:

Gerards & Loefen
De accountantsorganisatie Gerards & Loefen

Medewerker
Alle aan Gerards & Loefen verbonden werknemers en andere die voor Gerards & Loefen werkzaamheden verrichten inclusief directie en/of bestuursleden.

Externe derde
Een ieder natuurlijk- of rechtspersoon niet zijnde Gerards & Loefen of één van zijn medewerkers.

Melder
Een ieder natuurlijk- of rechtspersoon die een melding doet als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.

Vertrouwenspersoon
De natuurlijk persoon die door de directie van Gerards & Loefen is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling.
Directie en medewerkers in dienst bij Gerards & Loefen komen niet voor deze functie in aanmerking.

(vermeende) onregelmatigheid
Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Gerards & Loefen en/of zijn medewerkers in verband met:
een (dreigend) strafbaar feit;
een (dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten;
een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
een (dreigende) schending van binnen Gerards & Loefen geldende (gedrags)regels of overige situatie die naar oordeel van de melder gemeld dient te worden aan de vertrouwenspersoon.

Melding
Een medewerker of een externe derde die van mening is dat sprake is van een (vermeende) onregelmatigheid kan een melding doen bij de vertrouwenspersoon.
De melding kan bij voorkeur per e-mail naar s.cammaert@planet.nl verzonden.
Ook is het mogelijk om een brief te sturen naar het postadres van mevrouw S. Cammaert, Klein Berghemmerweg 70, 6235 AJ Ulestraten.
Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding bevestigt de vertrouwenspersoon de ontvangst van de melding aan melder. In deze bevestiging maakt de vertrouwenspersoon ook melding van de procedure en termijn die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding.
Uiterlijk na vier weken bericht de vertrouwenspersoon aan melder welke maatregelen zijn genomen en hoe de verder afhandeling zal verlopen. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen de termijn van vier weken gedaan kan worden meldt de vertrouwenspersoon dit aan de melder en geeft daarbij aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog zal plaatsvinden.

Afhandeling
De vertrouwenspersoon informeert direct de directeur en de compliance officer van Gerards & Loefen. De vertrouwenspersoon informeert de melder hierover.
Direct na ontvangst van de melding zal de compliance officer van Gerards & Loefen een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid starten.
De compliance officer is bevoegd extern (juridisch) advies in te winnen indien hij dit nodig acht, zijn taken en bevoegdheden zijn voor het overige vastgelegd in de handleiding compliance van Gerards & Loefen.
De compliance officer rapporteert schriftelijk aan de directeur over zijn bevindingen.
Dit rapport bevat eveneens een advies over eventueel door directeur te nemen maatregelen.
Indien directeur van het advies wil afwijken wordt dit met de compliance officer besproken.
Indien de melding de compliance officer betreft zal de directeur een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid (laten) starten.

Vertrouwelijkheid en bescherming
De melding geschiedt onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid. Dit geldt ook voor de correspondentie over en de behandeling van de melding.
De melder kan de vertrouwenspersoon, alleen schriftelijk, ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht.
De directie van Gerards & Loefen garandeert dat meldingen aan de vertrouwenspersoon op grond van deze klokkenluidersregeling, op geen enkele wijze van (negatieve) invloed zijn op het functioneren van medewerker binnen Gerards & Loefen of op de carrière mogelijkheden van medewerker.
Indien melder de melding rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt kan dit melder worden aangerekend door Gerards & Loefen.


Gerards & LoefenAlgemenevoorwaarden Gerards & Loefen.

Gerards & Loefen RoermondALGEMENEVOORWAARDEN

Algemenevoorwaarden Gerards & Loefen.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
Opdrachtnemer: Gerards & Loefen

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wijzigingen van deze voorwaarden bevestigen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
Opdrachtnemer is gebonden aan de gedrags- en beroepsregels voor registeraccountants; deze worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst en de daarbij gemaakte afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging.
De overeenkomst komt tot stand zodra de door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.
De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
De partij die stelt dat de overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen dient dit te bewijzen.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
Opdrachtnemer bepaalt hoe en door wie de overeengekomen opdracht wordt uitgevoerd.
Meerwerk kan eerst worden uitgevoerd en aan opdrachtgever in rekening worden gebracht indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
Beide partijen kunnen eerst derden inschakelen bij het uitvoeren van de opdracht nadat de andere partij daar mee ingestemd heeft.

Artikel 5. Informatieverstrekking door de opdrachtgever
De opdrachtnemer bepaald welke gegevens, documenten en faciliteiten hij nodig heeft om de opdracht correct uit te voeren.
De opdrachtgever is gehouden deze tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
De opdrachtgever zal de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij de aard van de opdracht dit niet toelaat.
Indien de gevraagde gegevens en bescheiden niet of niet tijdig ter beschikking worden gesteld zijn de daaruit voortvloeiende vertraging en de extra honorariumkosten voor rekening van de opdrachtgever.
De ter beschikking gestelde bescheiden en overige gegevens worden op verzoek van de opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 6. Geheimhouding
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht hem noopt tot bekendmaking.
Opdrachtnemer mag de informatie die opdrachtgever hem ter beschikking heeft gesteld voor uitvoering van de opdracht niet gebruiken voor een ander doel.
Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt Uitsluitend in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn wordt hierop een uitzondering gemaakt.
De opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer niet openbaar maken tenzij die zijn opgesteld of gedaan met het oogmerk derden te informeren.
De opdrachtnemer kan opdrachtgever schriftelijk toestemming tot publicatie geven.
De opdrachtgever zorgt er voor dat derden niet van de in dit lid bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich alle wettelijke rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt bij het uitvoeren van de opdracht van opdrachtgever.
Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
Opdrachtgever mag hulpmiddelen van die producten uitsluitend aan derden ter hand te stellen teneinde een deskundig oordeel te verkrijgen over de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8. Honorarium
Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
Opdrachtnemer brengt zijn honorarium, indien van toepassing vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, per maand, per kwartaal, per jaar of na voltooiing van de opdracht aan opdrachtgever in rekening, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.
De verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk op de nota in rekening gebracht.
Gedurende de uitvoering van de opdracht is het opdrachtnemer toegestaan zijn tarieven aan te passen aan gestegen lonen en prijzen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 9. Betaling
De opdrachtgever betaalt de in rekening gebrachte bedragen zonder enige aftrek of verrekening binnen de afgesproken termijn maar in ieder geval binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum.
De betaling vindt plaats in euro’s op een door de opdrachtnemer aangegeven bankrekening.
Opdrachtnemer heeft het recht, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen indien opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald.
De wettelijke rente is verschuldigd tot de dag dat het verschuldigde bedrag volledig is betaald.
Een en ander onverminderd de overige rechten die opdrachtnemer heeft.
Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
Opdrachtnemer heeft, indien naar zijn mening de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, het recht van opdrachtgever te vragen dat opdrachtgever onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm.
Indien opdrachtgever de verlangde zekerheid niet wil of kan stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst onmiddellijk te staken en is al hetgeen opdrachtnemer van opdrachtgever uit welke hoofde ook te vorderen heeft, direct opeisbaar.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10. Gebreken, klachttermijnen
Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of het honorarium dienen schriftelijk binnen 15 dagen na de verzenddatum van de documenten, rapporten of informatie waarover opdracht-gever reclameert, dan wel binnen 15 dagen na constatering van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden gemeld.
Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11. Leveringstermijn
De termijn waarbinnen de opdracht dient te worden afgerond vangt eerst aan nadat een overeengekomen vooruitbetaling volledig is ontvangen of nadat de voor de uitvoering benodigde bescheiden geheel ter beschikking zijn gestelde.
Fatale termijnen dienen uitdrukkelijk als zodanig te zijn overeengekomen.
Opdrachtgever kan de overeenkomst niet ontbinden wegens overschrijding van de leveringstermijn ontbinden tenzij de uitvoering van de overeenkomst niet langer mogelijk is. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Artikel 12. Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 13. Opzegging
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht zoals die van een (register) accountant (administratieconsulent) mag worden verwacht.
Voor de schade die ontstaat doordat de opdrachtnemer fouten maakt op grond van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
Voor de schade die ontstaat door een aangetoonde fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen niet zou zijn gemaakt, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2:393 BW.

Artikel 15. Vervaltermijn
Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het uitvoeren van de opdracht vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.Disclaimer Gerards & Loefen.

Gerards & Loefen RoermondDISCLAIMER

Disclaimer Gerards & Loefen.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

1. De webpagina:
Iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
De uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina.
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

5. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtig van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zult Gerards & Loefen, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

11. Gerards & Loefen, garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

12. De gegevens die gepubliceerd staan op de site van, Gerards & Loefen, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van, Gerards & Loefen verder gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

12.1. De verwerking van de door u ingevulde gegevens in ons contact formulier gebeuren op eigen risico, doch streven wij voor alle veiligheid en bescherming van uw gegevens.
Het formulier is voorzien van een aantal beveiligscripts die voldoen aan de hiervoor gestelde eisen in de wetgeving.
Tijdens het proces van versturen wordt ook uw ip adres mee gestuurd.
Echter kan het zijn dat uw gegevens toch onderschept worden, hier kan nog, Gerards & Loefen nog, de auteur van de website niet aansprakelijk voor worden gesteld .
Er worden geen persoonsgegevens online opgeslagen. Gerards & Loefen garandeerd niet dat uw verzonden gegevens tijdig aankomen cq. verzonden worden als er storing is veroorzaakt door derden.

13. Cookie policy van Gerards & Loefen; gerards-loefen.nl maakt gebruik van Google Analytics, de verzamelde gegevens zijn puur voor eigen gebruik om zo inzicht te krijgen hoe de website bezocht word.
De gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren.
Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen of verkregen.


  Hoe kunt u cookies verwijderen?

Bij iedere browser gaat dit op een andere manier, meestal vind u dit terug bij instellingen of bij optie.
Zie de links hieronder voor handmatig verwijderen van cookies:

Google chrome |  Firefox |  Internet Explorer |  Safari |  Opera

Een andere manier om cookies te verwijderen is om gebruikt te maken van een cleaner, wij adviseren Ccleaner klik hier om dit programma gratis te downloaden.

Downloads
Disclaimer
(PDF)